Bulgarian

Home / Bulgarian

Международният проект Bioenergy4Business поддържа и насърчава замяната (частично) на изкопаеми горива (въглища, нефт, газ), използвани за отопление, чрез достъпни източници на биоенергия (странични продукти от дървопреработвателна промишленост, горска биомаса, пелети, слама и друга селскостопанска биомаса) в страните от ЕС и извън тях.

 

Bioenergy4Business показва на инвеститори и оператори как да използват биомасата по енергийно-ефективен и икономичен начин.

 

Проектът поддържа следните три основни елемента:

 

  • Използване на стабилни бизнес- и финансови модели
  • Създаване на благоприятна среда
  • Грижлива оценка и приложение на биоенергия както за централно отопление, така и в частните домове.

Проект, който свързва политики и пазари!

 

Насочен към създателите на политики, Bioenergy4Business подкрепя развиване на политически рамки за устойчиво, печелившо и висококачествено отопление с биоенергия. Проектът допринася за достигане на целите на програмата 2020 ВЕИ в страните на ЕЦ и павира пътя за използване на биоенергийно отопление отвъд 2020.

Понастоящем Европейският бизнес зависи от въглищата, нефта и газа, които често се внася от политически нестабилни региони. Bioenergy4Business помага на бизнеса да използва значителния икономически и устойчив потенциал на европейското биоенергийно отопление като жизнеспособна алтернатива.

Bioenergy4Business е проект, финансиран от Рамкова програма Horizon2020 на Европейския съюз.

 

Прочетете рекламата на проекта tyk:  BG, DE, DK, EN, FI, FR, NL, PL, RO, SK, UK, ZG

 

Основни цели на проекта:

 

  • Идентифициране на най-обещаващите търговски пазарни сегменти, за които превключването от изкопаеми горива към биоенергия е препоръчително;
  • Изготвяне на бизнес стратегии и модели;
  • Предоставяне на ноу-хау за доставката и използването на биомаса;
  • Подготовка на предприемачи, консултанти, отоплителни оператори ислужители на енергийни обслужващи компанииза оценяване и разработване на проекти в общности с централно отопление и в сектори с производство на топлина за собствени нужди;
  • Убеждаване на заинтересованите във възможностите, които се създават от вериги за биоенергийно отопление;
  • Подготовка на предприемачи консултанти отоплителни оператори ислужители на енергийни обслужващи компании за оценяване и разработване на проекти в общности с централно отопление и в сектори с производство на топлина за собствени нужди;