Slovakian

Home / Slovakian

Medzinárodný projekt Bioenergy4Business podporuje a propaguje (čiastočnú alebo úplnú) náhradu fosílnych palív (ako napr. uhlie, olej, plyn) využívaných na výrobu tepla dostupnými bioenergetickými zdrojmi (ako napr. vedľajšie produkty drevospracujúceho priemyslu, lesná biomasa, pelety, slamu a ostatná poľnohospodárska biomasa) v Európskej Únii i mimo nej.

 

Bioenergy4Business ukazuje investorom a prevádzkovateľom ako využiť biomasu energeticky a cenovo efektívnym spôsobom.

 

Projekt podporuje tri hlavné piliere:

 

  • Využitie osvedčených obchodných a finančných modelov
  • Vytvorenie priaznivého prostredia
  • Starostlivo vypracované posúdenie a implementácia výroby tepla z bioenergie v systéme centrálneho zásobovania teplom a tzv. “in-house” aplikáciách

Projekt, ktorý spája tvorcou politík a trhy!

 

Zameraním sa na tvorcov politík, Bioenergy4Business podporuje vývoj politického rámca pre udržateľnú, ziskovú a vysoko kvalitnú výrobu tepla z bioenergie. Projekt prispieva k dosiahnutiu cieľa pre obnoviteľné zdroje do roku 2020 v členských krajinách EÚ a dláždi cestu pre využívanie tepla z bioenergie po roku 2020.

V súčasnosti, Európske podniky sú závislé na uhlí, rope a zemnom plyne, ktoré sú často dovážané z politicky nestabilných regiónov. Bioenergy4Business pomáha podnikom využívať značný ekonomický a udržateľný potenciál Európskeho tepla z bioenergie ako životaschopnú alternatívu!

Projekt Bioenergy4Business je financovaný z rámcového programu Európskej Únie – HORIZON 2020.

 

Prečítajte si projektový leták [tu] BG, DE, DK, EN, FI, FR, NL, PL, RO, SK, UK, ZG

 

Hlavné ciele projektu:

 

  • Identifikácia najsľubnejších komerčných obchodných segmentov, pre ktoré je vhodná zmena z fosílnych palív na bioenergiu

  • Príprava obchodných stratégií a modelov;

  • Odovzdávanie “know-how” pre dodávku a využitie biomasy;

  • Školenie developerov, konzultantov, výrobcov tepla a zamestnancov spoločností poskytujúcich energetické služby pre posúdenie a vývoj projektov v komunitách s centrálnym zásobovaním teplom a v sektoroch s vlastnou výrobou tepla;

  • Presvedčiť účastníkov trhu o príležitostiach, ktoré im ponúkajú miestne hodnotové reťazce pre výrobu tepla z bioenergie;

  • Upovedomiť tvorcov politík o politických opatreniach, ktoré by mohli urýchliť rozšírenie procesov výroby tepla z bioenergie.